B60

กุญแจคณิตศาสตร์ ม.ปลาย รายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 4

฿45.00

ตรงตามหนังสือเรียนและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จัดทำขึ้นโดยมีความมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือการเรียนคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนสามารถใช้หนังสือเล่มนี้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ หรือใช้เพื่อการตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ทำไว้เรียบร้อย
ผู้เขียน : ประชา ศิวเวทกุล
จำนวน : 136 หน้า
ขนาด : 260 x 185 x 7 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 978-974-394-972-2
BarCode : 978-974-394-972-2
เนื้อหาที่มี ประกอบด้วย
1. จำนวนเชิงซ้อน
2. ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
3. ความน่าจะเป็น

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3