C35

กุญแจคณิตศาสตร์ ม.ปลาย รายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

฿35.00

ตรงตามหนังสือเรียนและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จัดทำขึ้นโดยมีความมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือการเรียนคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนสามารถใช้หนังสือเล่มนี้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ หรือใช้เพื่อการตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ทำไว้เรียบร้อย
ผู้เขียน : ประชา ศิวเวทกุล
จำนวน : 176 หน้า
ขนาด : 185 x 130 x 4 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 978-616-258-046-8
BarCode : 978-616-258-046-8
เนื้อหาที่มี ประกอบด้วย
– บทที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
– บทที่ 2 การแจกแจงปกติ
– บทที่ 3 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3