C07

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2554)

฿165.00

พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เรียงมาตรา พร้อมด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยแนวข้อสอบแบบปรนัย เหมาะสำหรับเป็นคู่มือการทำงาน คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการตำรวจทั้งประทวนและสัญญาบัตรทุกสาย และประชาชนผู้สนใจ
ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์เดอะบุคส์
จำนวน : 252 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 10 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 978-616-258-018-5
BarCode : 978-616-258-018-5
เนื้อหาที่มี ประกอบด้วย
พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
พ.ร.ก. แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552
กฎ ก.ตร. ที่สำคัญ
พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบแบบปรนัย พร้อมเฉลย มากถึง 250 ข้อ

SKU: C07 Categories: ,
Product ID: 2432

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3