Cover

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

฿125.00

เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มืออ้างอิงในการปฏิบัติราชการงานสำนักงาน เป็นคู่มือสอบบรรจุเข้ารับราชการ สอบเลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่ง
ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์
จำนวน : 216 หน้า
ขนาด : 260 x 185 x 12 มม.
กระดาษ : ปรู๊ฟ
ISBN : 978-974-394-975-3
BarCode : 978-974-394-975-3
เนื้อหาที่มี ประกอบด้วย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ. 2526
หมวดที่ 1 ชนิดของหนังสือ
หมวดที่ 2 การรับและการส่งหนังสือ
หมวดที่ 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ
หมวดที่ 4 มาตรฐาน แม่พิมพ์ และซอง
บทเฉพาะกาล
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ตัวอย่างแบบพิมพ์ประเภทต่าง ที่ใช้ในงานสารบรรณ
สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
ภาคผนวก
คำอธิบายงานสารบรรณเพิ่มเติม

SKU: B63 Categories: ,
Product ID: 2355

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3