Print

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

฿160.00

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีการประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง การสร้างภูมิคุ้มกัน การพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคมใน
ทุกด้าน ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เขียน : ธีรพงษ์ มหาวีโร
จำนวน : 292 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 12 มม.
กระดาษ : ปรู๊ฟ
ISBN : 9786162580727
BarCode : 9786162580727
เนื้อหาที่มี ประกอบด้วย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
– ปฐมบท
– สรุปสาระสาคัญแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
– ส่วนที่ ๑ : การประเมินสถานการณ์ของประเทศ
– ส่วนที่ ๒ : วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
– ส่วนที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะฯ ฉบับที่ ๑๑
– ส่วนที่ ๔ : การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติ
นโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
หน่วยงานและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
– สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช. หรือ “สภาพัฒน์”)
– สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑
– พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
– เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของสภาพัฒน์กับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบ แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) พร้อมเฉลย

SKU: C61 Categories: ,
Product ID: 2539

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3