547

New English Guide Book 2

฿68.00

เนื้อหาครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มสาระ คือ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก เนื้อหาค่อนข้างกระชับ ง่ายต่อการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดที่หลากหลาย กระตุ้นและท้าทายความสนใจของผู้เรียน
ผู้เขียน : ประยูร บุญใช้
จำนวน : 172 หน้า
ขนาด : 185 x 260 มม.
กระดาษ : ปรู๊ฟ
ISBN : 9743942777
BarCode : 9789743942778

SKU: 547 Category:
Product ID: 1741

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “New English Guide Book 2”

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3